Polityka prywatności
TOP AUTO Andrzej Arefiew


Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwane dalej RODO. W związku z tym, szanując prywatność naszych potencjalnych Klientów i Klientów, pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Top Auto Andrzej Arefiew, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Polityka ma charakter ogólny, wszelkie uszczegółowienia polityki zawarte są dodatkowo w regulaminach a także klauzulach informacyjnych przekazywanych potencjalnemu klientowi/klientowi w momencie pozyskiwania danych.I. Administrator i jego dane kontaktowe

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Top Auto Andrzej Arefiew, Krupniki 25, 15-641 Białystok, e-mail: sekretariat@topauto.com.pl, który gromadzi dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.

II. Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@topauto.com.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.

III. Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. Potrzebujemy ich przede wszystkim do tego, by zawrzeć z Państwem umowę np. umożliwić zakup samochodu, a następnie pomóc utrzymywać go w pełnej sprawności i nienagannym stanie w naszych serwisach. Państwa dane przetwarzamy także w celu wykonania usług dodatkowych takich jak badanie techniczne, najem /użyczenie pojazdu, usługa holowania, czy też obsługa roszczeń gwarancyjnych, reklamacyjnych, obsługa i rozliczenia zgłoszonych usterek technicznych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 b RODO). Fakt zawarcia z Państwem umowy, nakłada na nas szereg obowiązków związanych z koniecznością udokumentowania wykonania usługi tj. obowiązki rachunkowe, księgowe, podatkowe. Dlatego w tych celach przetwarzamy Państwa dane (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c RODO). Państwa dane możemy przetwarzać także w celach marketingu bezpośredniego jak również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 f RODO). Dane osobowe możemy przetwarzać również, by przekazać Państwu nasze oferty na produkty i usługi motoryzacyjne, informować o imprezach promocyjnych, powiadamiać o terminach np. konserwacji i przeglądu/serwisowego, badania technicznego a także w związku z realizacją działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji z produktów i usług. Dane te przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody oznacza, że nie będziemy przesyłać Państwu informacji marketingowych i handlowych. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt z administratorem. W ramach działań marketingowych możliwe jest dokonywanie przez nas profilowania, polegającego na zestawieniu Państwa danych i przypisanego na tej podstawie profilu – celem jest dobranie i przedstawienie Państwu reklam lub ofert odpowiadających Państwa profilowi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

IV. Odbiorcy danych

Państwa dane możemy przekazać producentowi samochodu lub importerowi, którzy w trosce o bezpieczeństwo jazdy powinni zachować kontakt z właścicielami wytwarzanych samochodów. Prowadząc działalność korzystamy również z usług zewnętrznych podmiotów, które świadczą usługi na nasze zlecenie, np. dostawców usług IT, dostawców oprogramowania, serwisantów sprzętu, dostawców usług prawnych.

V. Okres przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe

Top Auto Andrzej Arefiew zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, które będą przez nas przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.

VI. Jakie prawa Państwu przysługują

Z racji przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z RODO przysługują Państwu określone uprawnienia. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane dla celów marketingu bezpośredniego, a w innych celach związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami będziemy mogli je dalej przetwarzać jedynie, gdy nasze prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

VII. Zmiana polityki

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana, w tym uzupełniania, w szczególności w celu dopasowania jej do obowiązującego prawa, a także w przypadku zmian w obszarach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Zachęcamy Państwa do okresowego przeglądania tej strony i zapoznawania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszych praktyk ochrony prywatności.